Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna GK - 1
32-020 Wieliczka
ul. Kilińskiego 5
 
tel. 12 288 23 42
fax. 12 288 23 35

Udzielanie informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków

data karty:
02 lipca 2007.
opis sprawy
  • prowadzenie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
  • udzielanie informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
  • wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz kserokopii mapy ewidencyjnej
  • wydawanie informacji do ZUS-u i KRUS-u o posiadaniu gospodarstwa rolnego
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmian w ewidencji gruntów i budynków.
kogo dotyczy
Osoby fizyczne i prawne w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal oraz osoby upoważnione.
wymagane dokumenty
Prawomocne orzeczenia sądowe, akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, akty normatywne, opracowania geodezyjno-kartograficzne przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz stosowane wnioski (formularze)
formularze/wnioski do pobrania
Zgłoszenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu, kopii dokumentów itp.

Wniosek o wydanie informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Wniosek o wydanie danych ze zbiorów danych osobowych

opłaty
Wysokość opłat określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z 2004r Nr 37 poz 333).
Opłata skarbowa w przypadku:
- upoważnienia
- za dokonanie czynności urzędowej (np. wydanie decyzji) zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 r. Nr 225 poz. 1635)
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Wydział Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Wieliczce
ul. Kilińskiego 5
32-020 Wieliczka

lub pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce
ul. Dembowskiego 2
32-020 Wieliczka

Zapytania można przesłać na adres:
e-mail: geodeta@powiatwielicki.pl
termin załatwienia sprawy
Wypisy z operatu ewidencji gruntów wydaje się "od ręki".
Inne sprawy - niezwłocznie, nie przekraczając okresu 1 miesiąca
tryb odwoławczy
Odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Wielickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2005 r., Nr 240, poz 2027)
Rozporządzenie MRR i B z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz 454)
 
Sekretariat i dziennik podawczy:
12 289 19 20
sekretariat@powiatwielicki.pl
wieliczka.pl
Starostwo Powiatowe w Wieliczce
ul.Dembowskiego 2
32-020 Wieliczka
Starostwo Powiatowe w Wieliczce
Powered by Hubert Makowski, Designed by Jakub Ruchlewicz